Today is Green Energy and Environment

Green Energy and Environment

Green Energy & Environment

ISSN 2096-2797

E-ISSN 2468-0257

CN 10-1418/TK

Links
Highlights Green Energy and Environment
Aims and ScopeMore...
"Green Energy & Environment (GEE) is a peer-reviewed international and interdisciplinary research journal that focuses on all respects of green energy and environment, and invites contributions of original, novel fundamental, and engineering research. At the same time, GEE tries to provide a platform for the discussion, summary, review and preview of the green energy and its impact on the ecological environment. GEE is founded by Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences (IPE, CAS) and co-founded by China Science Press, and published quarterly by Elsevier B.V. on behalf of KeAi. The Editor-in-chief of GEE is Prof. Suojiang Zhang, who is the Director General of IPE. Submissions on all aspects of researches in the field of green energy and environment are welcome. ...

Current Issue Online Archive Most Read Articles Most Downloaded Articles

Green Energy and Environment 2019 Vol.4 No.4   Published:01 November 2019
 

Selective production of diethyl maleate from lignin

Buxing Han
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 343-; 
PDF (173KB) ( 6 ) | Abstract | HTML
 
 

High energy batteries based on sulfur cathode

Jian Zhu, Jianli Zou, Hua Cheng, Yingying Gu, Zhouguang Lu*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 345-; 
PDF (4352KB) ( 4 ) | Abstract | HTML
 
 

Electrolyte for lithium protection: From liquid to solid

Xiaohong Wu, Kecheng Pan, Mengmin Jia, Yufei Ren, Hongyan He, Lan Zhang*, SuojiangZhang*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 360-; 
PDF (2914KB) ( 5 ) | Abstract | HTML
 
 

High–Speed electron beam curing of thick electrode for high energy density Li-ion batteries

Zhijia Du*, Christopher J.Janke, Jianlin Lia, David L.Wood III
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 375-; 
PDF (1250KB) ( 5 ) | Abstract | HTML
 
 

Flexible quasi-solid-state dual-ion asymmetric supercapacitor based on Ni(OH)2 and Nb2O5 nanosheet arrays

Xiaolan Deng1, Yuqi Jiang1, Zengxi Wei, Minglei Mao, Ramyakrishna Pothu, Hongxia Wang, Caiyun Wang, Jinping Liu*, Jianmin Ma*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 382-; 
PDF (2309KB) ( 4 ) | Abstract | HTML
 
 

One-pot degradation of cellulose into carbon dots and organic acids in its homogeneous aqueous solution

Hui Su, Zhihao Bi, Yong Ni, Lifeng Yan*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 391-; 
PDF (3025KB) ( 6 ) | Abstract | HTML
 
 

Direct conversion of furfural to levulinic acid/ester in dimethoxymethane: Understanding the mechanism for polymerization

Yuewen Shao, Xun Hu*, Zhanming Zhang, Kai Sun, Guanggang Gao, Tao Wei, Shu Zhang, Song Hu, Jun Xiang, Yi Wang*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 400-; 
PDF (3468KB) ( 4 ) | Abstract | HTML
 
 

Biomass-derived porous carbon highly efficient for removal of Pb(II) and Cd(II) Hot!

Anqi Wang, Zhikeng Zheng, Ruiqi Li, Di Hu, Yiran Lu, Huixia Luo*, KaiYan*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 414-; 
PDF (2405KB) ( 8 ) | Abstract | HTML
 
 

Highly efficient catalytic valorization of biomass-derived hexoses and furfuryl alcohol in the presence of polymer-based catalysts

Yangyang Zhang, Xinli Tong*, Linhao Yu, Lingwu Meng, Pengfei Guo, Song Xue
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 424-; 
PDF (2047KB) ( 5 ) | Abstract | HTML
 
 

Scale-up of biomass conversion using 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate as the solvent

Ling Liang, Jipeng Yan, Qian He, Tina Luong, Todd R.Pray, Blake A.Simmons, Ning Sun*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 432-; 
PDF (835KB) ( 5 ) | Abstract | HTML
 
 

New solvent blends for post-combustion CO2 capture

Hanna K. Knuutil*, Rune Rennemo, Arlinda F. Ciftja
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 439-; 
PDF (2080KB) ( 5 ) | Abstract | HTML
 
 

Study of effective parameters for enhancement of methane gas production from natural gas hydrate reservoirs

Hamid Aghajari, Moien Habibi Moghaddam, Mehdi Zallaghi*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 453-; 
PDF (8139KB) ( 5 ) | Abstract | HTML
 
 

Novel synthesis of fly-ash-derived Cu-loaded SAPO-34 catalysts and their use in selective catalytic reduction of NO with NH3

Ge Li1, Baodong Wang1*, Qi Sun*, Wayne Qiang Xu*, Ziran Ma, Hongyan Wang, Daojun Zhang, Jiali Zhou
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 470-; 
PDF (2396KB) ( 4 ) | Abstract | HTML
 
Green Energy and Environment
Advance online publication (AOP)
Note: The latest papers, published online ahead of print. These online versions are definitive and may be cited using the digital object identifier (DOI).
Green Energy and Environment
 
2019 No.1 No.2 No.3
2018 No.1 No.2 No.3 No.4
2017 No.2 No.1 No.3 No.4
2016 No.1 No.2 No.3

» Hybrid polymer electrolyte for Li–O2 batteries
Bojie Li, Yijie Liu, Xiaoyu Zhang, Ping He*, Haoshen Zhou* [2019, 4(1): 19-19.] (7)
» Design of ionic liquids as liquid desiccant for an air conditioning system
Haruki Watanabe, Takuro Komura, Ryo Matsumoto, Kenta Ito, Hiroshi Nakayama, Toshiki Nokami, Toshiyuki Itoh* [2019, 4(2): 145-145.] (4)
» Green Energy & Environment  Sustainable development
Suojiang Zhang [2019, 4(1): 2-2.] (4)
» Ionic Liquids in Energy and Environment
Toshiyuki Itoh, Masayoshi Watanabe, Liangnian He [2019, 4(2): 94-94.] (3)
» Sulfide mineral dissolution microbes: Community structure and function in industrial bioleaching heaps
YanJia, Qiaoyi Tan, Heyun Sun, Yupeng Zhang, Hongshan Gao, RenmanRuan* [2019, 4(1): 37-37.] (2)
» Ionic liquid/tetraglyme hybrid Mg[TFSI]2 electrolytes for rechargeable Mg batteries
Zheng Ma, Maria Forsyth, Douglas R. MacFarlane, Mega Kar* [2019, 4(2): 153-153.] (2)
» Removal of gaseous acetic acid using ionic liquid [EMIM][BF4]
Mingli Mu, Jun Cheng, Chengna Dai*, Ning Liu, Zhigang Lei, Yanzhou Ding, Jianjiang Lu [2019, 4(2): 197-197.] (2)
» Hand-holding and releasing between the anion and cation to change their macroscopic behavior in water
Kosuke Kuroda*, Yumiko Shimada, Kenji Takahashi [2019, 4(2): 130-130.] (2)
» Aromatization and isomerization of methylcyclohexane over Ni catalysts supported on different supports
Ye Song, Wei Lin*, Xingcui Guo, Linlin Dong, Xindong Mu*, Huiping Tian, Lei Wang [2019, 4(1): 82-82.] (2)
» Efficient hydrolysis of hemicellulose to furfural by novel superacid SO4H-functionalized ionic liquids
Wei Hui, Yan Zhou, Yan Dong, Zhi-Jun Cao, Fei-Qiang He, Min-Zhong Cai, Duan-Jian Tao* [2019, 4(1): 55-55.] (2)
» Reaction mechanism of hydrogen activation by frustrated Lewis pairs
Lei Liu*, Binit Lukose, Pablo Jaque, Bernd Ensing [2019, 4(1): 28-28.] (1)
» Selective production of diethyl maleate from lignin
Buxing Han [2019, 4(4): -.] (1)
» Electrolyte for lithium protection: From liquid to solid
Xiaohong Wu, Kecheng Pan, Mengmin Jia, Yufei Ren, Hongyan He, Lan Zhang*, SuojiangZhang* [2019, 4(4): -.] (1)
» Template-free synthesis of hollow TiO2 nanospheres supported Pt for selective photocatalytic oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde
Hongbing Song*, Zong Liu, Yongjie Wang, Na Zhang, Xiaofei Qu, Kai Guo, Meng Xiao, Hengjun Gai* [2019, 4(3): 286-286.] (1)
» Anionic structural effect in liquid–liquid separation of phenol from model oil by choline carboxylate ionic liquids
Zhiyong Li, Ruipeng Li, Xiaoqing Yuan, Yuanchao Pei, Yuling Zhao, Huiyong Wang, Jianji Wang* [2019, 4(2): 138-138.] (1)
» Highly Active and Stable Supported Pd catalysts on Ionic Liquid-Functionalized SBA-15 for Suzuki-Miyaura Cross Coupling and Transfer Hydrogenation Reactions
Etty N. Kusumawati, Takehiko Sasaki* [2019, 4(2): 189-189.] (1)
» A comparative study of the extractive desulfurization mechanism by Cu(II) and Zn-based imidazolium ionic liquids
Hongping Li, Beibei Zhang, Wei Jiang, Wenshuai Zhu*, Ming Zhang, Chao Wang,Jingyu Pang, Huaming Li* [2019, 4(1): 48-48.] (1)
» Catalysis for sustainability
Jun Yang*, Ning Yan* [2019, 4(3): 207-207.] (1)
» Computer-aided ionic liquid design for alkane/cycloalkane extractive distillation process
Zhen Song, Xinxin Li, He Chao, Fan Mo, Teng Zhou, Hongye Cheng, Lifang Chen*, Zhiwen Qi* [2019, 4(2): 165-165.] (1)
» Depolymerization of polyamide 6 in hydrophilic ionic liquids
Akio Kamimura*, Yuto Shiramatsu, Takuji Kawamoto [2019, 4(2): 170-170.] (1)
» Recyclable adsorbent of BiFeO3/Carbon for purifying industrial dye wastewater via photocatalytic reproducible
Shuang Jiao, Yiming Zhao, Chensha Li, Binsong Wang*, Yang Qu* [2019, 4(1): 74-74.] (1)
» Redox active ionic liquid as efficient mediator and solvent for visible light-driven B12 catalytic reactions
Hisashi Shimakoshi*, Noriyuki Houfuku, Li Chen, Yoshio Hisaeda* [2019, 4(2): 120-120.] (1)
» Boosting photocatalytic degradation of RhB via interfacial electronic effects between Fe-based ionic liquid and g-C3N4
Xiaowei Li, Bin Wang, Jun Di, Jiexiang Xia*, Wenshuai Zhu*, Huaming Li [2019, 4(2): 206-206.] (1)
» Flexible quasi-solid-state dual-ion asymmetric supercapacitor based on Ni(OH)2 and Nb2O5 nanosheet arrays
Xiaolan Deng1, Yuqi Jiang1, Zengxi Wei, Minglei Mao, Ramyakrishna Pothu, Hongxia Wang, Caiyun Wang, Jinping Liu*, Jianmin Ma* [2019, 4(4): -.] (1)
» One-pot degradation of cellulose into carbon dots and organic acids in its homogeneous aqueous solution
Hui Su, Zhihao Bi, Yong Ni, Lifeng Yan* [2019, 4(4): -.] (1)
» Novel synthesis of fly-ash-derived Cu-loaded SAPO-34 catalysts and their use in selective catalytic reduction of NO with NH3
Ge Li1, Baodong Wang1*, Qi Sun*, Wayne Qiang Xu*, Ziran Ma, Hongyan Wang, Daojun Zhang, Jiali Zhou [2019, 4(4): -.] (1)
» Degradation mechanism of tin phosphide as Na-ion battery negative electrode
Hiroyuki Usui, Yasuhiro Domi, Ryota Yamagami, Hiroki Sakaguchi* [2019, 4(2): 126-126.] (1)
» Study of effective parameters for enhancement of methane gas production from natural gas hydrate reservoirs
Hamid Aghajari, Moien Habibi Moghaddam, Mehdi Zallaghi* [2019, 4(4): -.] (1)
» Direct conversion of furfural to levulinic acid/ester in dimethoxymethane: Understanding the mechanism for polymerization
Yuewen Shao, Xun Hu*, Zhanming Zhang, Kai Sun, Guanggang Gao, Tao Wei, Shu Zhang, Song Hu, Jun Xiang, Yi Wang* [2019, 4(4): -.] (0)
» Highly efficient catalytic valorization of biomass-derived hexoses and furfuryl alcohol in the presence of polymer-based catalysts
Yangyang Zhang, Xinli Tong*, Linhao Yu, Lingwu Meng, Pengfei Guo, Song Xue [2019, 4(4): -.] (0)

» Facile microwave-assisted ionic liquid synthesis of sphere-like BiOBr hollow and porous nanostructures with enhanced photocatalytic performance
Zhigang Chen**, Jie Zeng, Jun Di, Dexiang Zhao, Mengxia Ji, Jiexiang Xia*, Huaming Li*** [2017, 2(2): 133-133.] (1311)
» Applications of metal–organic frameworks for green energy and environment: New advances in adsorptive gas separation, storage and removal
Bin Wang, Lin-Hua Xie*, Xiaoqing Wang, Xiao-Min Liu, Jinping Li*, Jian-Rong Li* [2018, 3(3): 228-228.] (1090)
» Comparative assessment of maximum power point tracking procedures for photovoltaic systems
Mohammed Aslam Husain*, Abu Tariq, Salman Hameed, M. Saad Bin Arif, Abhinandan Jain [2017, 2(1): 17-17.] (991)
» Application of deep eutectic solvents in biomass pretreatment and conversion
Yu Chen*, Tiancheng Mu* [2019, 4(2): 115-115.] (950)
» Thermal characterization of bio-based phase changing materials in decorative wood-based panels for thermal energy storage
Damien Mathis*, Pierre Blanchet, Véronic Landry, Philippe Lagière [2019, 4(1): 65-65.] (906)
» A closed-loop process for recycling LiNixCoyMn(1-x-y)O2 from mixed cathode materials of lithium-ion batteries
Rujuan Zheng, Wenhui Wang, Yunkun Dai, Quanxin Ma, Yuanlong Liu, Deying Mu, Ruhong Li, Jie Ren, Changsong Dai* [2017, 2(1): 50-50.] (869)
» NixWO2.72 nanorods as an efficient electrocatalyst for oxygen evolution reaction
Zheng Xi, Adriana Mendoza-Garcia, Huiyuan Zhu, MiaoFang Chi, Dong Su, Daniel P. Erdosy, Junrui Li, Shouheng Sun* [2017, 2(2): 123-123.] (826)
» Metal porphyrin intercalated reduced graphene oxide nanocomposite utilized for electrocatalytic oxygen reduction
Mingyan Wang*, Qing Wang, Wei Zhu, Ying Yang, Huixian Zhou, Fan Zhang, Lihua Zhou, Joselito M. Razal, Gordon G. Wallace, Jun Chen* [2017, 2(3): 293-293.] (825)
» Design of ionic liquids as liquid desiccant for an air conditioning system
Haruki Watanabe, Takuro Komura, Ryo Matsumoto, Kenta Ito, Hiroshi Nakayama, Toshiki Nokami, Toshiyuki Itoh* [2019, 4(2): 145-145.] (818)
» Insights into electrochemical CO2 reduction on tin oxides from first-principles calculations
Siwen Wang, Jiamin Wang, Hongliang Xin* [2017, 2(2): 171-171.] (738)
» FCC coprocessing oil sands heavy gas oil and canola oil. 2. Gasoline hydrocarbon type analysis
Siauw H. Ng*, Nicole E. Heshka*, Cecile Lay, Edward Little, YingZheng, Qiang Wei, Fuchen Ding [2018, 3(3): 301-301.] (710)
» Spectrophotometric determination of the formation constants of Calcium(II) complexes with 1,2-ethylenediamine, 1,3-propanediamine and 1,4-butanediamine in acetonitrile
Jacqueline González González, Mónica Nájera-Lara, Varinia López-Ramírez, Juan Antonio Ramírez-Vázquez, José J.N. Segoviano-Garfias* [2017, 2(1): 57-57.] (708)
» Influence of anions on the adsorption of uranyl on hydroxylated α-SiO2(001): A first-principles study
Hui Wang**, Zhifang Chai, Dongqi Wang* [2017, 2(1): 41-41.] (689)
» Green energy for green future
Sen Zhang, Shaojun Guo [2017, 2(2): 65-65.] (682)
» Ultra-light and flexible pencil-trace anode for high performance potassium-ion and lithium-ion batteries
Zhixin Tai, Yajie Liu, Qing Zhang, Tengfei Zhou, Zaiping Guo*, Hua Kun Liu, Shi Xue Dou [2017, 2(3): 284-284.] (678)
» Synthesis and applications of MOF-derived porous nanostructures
Min Hui Yap, Kam Loon Fow*, George Zheng Chen* [2017, 2(3): 245-245.] (667)
» Perspective of energy transfer from light energy into biological energy
Mingjun Xuan, Jie Zhao, Jingxin Shao, Qi Li, Junbai Li* [2017, 2(1): 22-22.] (652)
» Harvesting, sensing and regulating light based on photo-thermal effect of Cu@CuO mesh
Xuan Wu, Jie Xu, George Y. Chen*, Rong Fan, Xiaokong Liu, Haolan Xu* [2017, 2(4): 392-392.] (652)
» Highly efficient cobalt-doped carbon nitride polymers for solvent-free selective oxidation of cyclohexane
Yu Fu, Wangcheng Zhan*, Yanglong Guo, Yun Guo, Yunsong Wang, Guanzhong Lu** [2017, 2(2): 150-150.] (644)
» Recent advances in two-dimensional nanomaterials-based electrochemical sensors for environmental analysis
Shao Su, Shimou Chen*, Chunhai Fan* [2018, 3(2): 106-106.] (628)
» Co/N-C nanotubes with increased coupling sites by space-confined pyrolysis for high electrocatalytic activity
Jun Yang, Laiquan Li, Hong Yu, Hongbo Geng, Chengchao Li**, Xiaochen Dong* [2017, 2(1): 29-29.] (623)
» DMC-grafted cellulose as green-based flocculants for agglomerating fine kaolin particles
Meng Li, Yulong Wang, Xiaobang Hou, Xia Wan, Hui-Ning Xiao* [2018, 3(2): 146-146.] (592)
» Anthraquinone derivative as high-performance anode material for sodium-ion batteries using ether-based electrolytes
Linqin Mu, Yaxiang Lu*, Xiaoyan Wu, Yuejun Ding, Yong-Sheng Hu*, Hong Li, Liquan Chen, Xuejie Huang [2018, 3(1): 70-70.] (586)
» Developing new understanding of photoelectrochemical water splitting via in-situ techniques: A review on recent progress
Jiajie Cen, Qiyuan Wu, Mingzhao Liu**, Alexander Orlov* [2017, 2(2): 111-111.] (571)
» MnO/N-C anode materials for lithium-ion batteries prepared by cotton-templated combustion synthesis
Cheng-Gong Han, Chunyu Zhu*, Yoshitaka Aoki, Hiroki Habazaki, Tomohiro Akiyama [2017, 2(4): 386-386.] (568)
» An interface-reconstruction effect for rechargeable aluminum battery in ionic liquid electrolyte to enhance cycling performances
Feng Wu, Na Zhu, Ying Bai*, Yaning Gao, Chuan Wu* [2018, 3(1): 77-77.] (564)
» Manufactured nanoparticle: A prediction model for understanding PM2.5 toxicity to human
Weiyue Feng, Yuliang Zhao* [2017, 2(1): 4-4.] (556)
» Amazing long-lived lifetime
Weiwei Zhang, Wei-Hong Zhu* [2017, 2(2): 69-69.] (549)
» Solubilities of CO2, CH4, H2, CO and N2 in choline chloride/urea
Yujiao Xie*, Haifeng Dong, Suojiang Zhang, Xiaohua Lu, Xiaoyan Ji** [2016, 1(3): 200-200.] (535)
» Fabrication of CuOx thin-film photocathodes by magnetron reactive sputtering for photoelectrochemical water reduction
Tian Xie, Tao Zheng, Ruiling Wang, Yuyu Bu*, Jin-Ping Ao* [2018, 3(3): 246-246.] (525)
扫一扫关注我们