Today is Green Energy and Environment

Green Energy and Environment

Green Energy & Environment

ISSN 2096-2797

E-ISSN 2468-0257

CN 10-1418/TK

Links
Highlights Green Energy and Environment
Aims and ScopeMore...
"Green Energy & Environment (GEE) is a peer-reviewed international and interdisciplinary research journal that focuses on all respects of green energy and environment, and invites contributions of original, novel fundamental, and engineering research. At the same time, GEE tries to provide a platform for the discussion, summary, review and preview of the green energy and its impact on the ecological environment. GEE is founded by Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences (IPE, CAS) and co-founded by China Science Press, and published quarterly by Elsevier B.V. on behalf of KeAi. The Editor-in-chief of GEE is Prof. Suojiang Zhang, who is the Director General of IPE. Submissions on all aspects of researches in the field of green energy and environment are welcome. ...

Current Issue Online Archive Most Read Articles Most Downloaded Articles

Green Energy and Environment 2019 Vol.4 No.4   Published:01 November 2019
 

Selective production of diethyl maleate from lignin

Buxing Han
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 343-; 
PDF (173KB) ( 116 ) | Abstract | HTML
 
 

High energy batteries based on sulfur cathode

Jian Zhu, Jianli Zou, Hua Cheng, Yingying Gu, Zhouguang Lu*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 345-; 
PDF (4352KB) ( 140 ) | Abstract | HTML
 
 

Electrolyte for lithium protection: From liquid to solid

Xiaohong Wu, Kecheng Pan, Mengmin Jia, Yufei Ren, Hongyan He, Lan Zhang*, SuojiangZhang*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 360-; 
PDF (2914KB) ( 152 ) | Abstract | HTML
 
 

High–Speed electron beam curing of thick electrode for high energy density Li-ion batteries

Zhijia Du*, Christopher J.Janke, Jianlin Lia, David L.Wood III
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 375-; 
PDF (1250KB) ( 83 ) | Abstract | HTML
 
 

Flexible quasi-solid-state dual-ion asymmetric supercapacitor based on Ni(OH)2 and Nb2O5 nanosheet arrays

Xiaolan Deng1, Yuqi Jiang1, Zengxi Wei, Minglei Mao, Ramyakrishna Pothu, Hongxia Wang, Caiyun Wang, Jinping Liu*, Jianmin Ma*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 382-; 
PDF (2309KB) ( 140 ) | Abstract | HTML
 
 

One-pot degradation of cellulose into carbon dots and organic acids in its homogeneous aqueous solution

Hui Su, Zhihao Bi, Yong Ni, Lifeng Yan*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 391-; 
PDF (3025KB) ( 89 ) | Abstract | HTML
 
 

Direct conversion of furfural to levulinic acid/ester in dimethoxymethane: Understanding the mechanism for polymerization

Yuewen Shao, Xun Hu*, Zhanming Zhang, Kai Sun, Guanggang Gao, Tao Wei, Shu Zhang, Song Hu, Jun Xiang, Yi Wang*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 400-; 
PDF (3468KB) ( 105 ) | Abstract | HTML
 
 

Biomass-derived porous carbon highly efficient for removal of Pb(II) and Cd(II) Hot!

Anqi Wang, Zhikeng Zheng, Ruiqi Li, Di Hu, Yiran Lu, Huixia Luo*, KaiYan*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 414-; 
PDF (2405KB) ( 174 ) | Abstract | HTML
 
 

Highly efficient catalytic valorization of biomass-derived hexoses and furfuryl alcohol in the presence of polymer-based catalysts

Yangyang Zhang, Xinli Tong*, Linhao Yu, Lingwu Meng, Pengfei Guo, Song Xue
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 424-; 
PDF (2047KB) ( 89 ) | Abstract | HTML
 
 

Scale-up of biomass conversion using 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate as the solvent

Ling Liang, Jipeng Yan, Qian He, Tina Luong, Todd R.Pray, Blake A.Simmons, Ning Sun*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 432-; 
PDF (835KB) ( 99 ) | Abstract | HTML
 
 

New solvent blends for post-combustion CO2 capture

Hanna K. Knuutil*, Rune Rennemo, Arlinda F. Ciftja
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 439-; 
PDF (2080KB) ( 91 ) | Abstract | HTML
 
 

Study of effective parameters for enhancement of methane gas production from natural gas hydrate reservoirs

Hamid Aghajari, Moien Habibi Moghaddam, Mehdi Zallaghi*
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 453-; 
PDF (8139KB) ( 33 ) | Abstract | HTML
 
 

Novel synthesis of fly-ash-derived Cu-loaded SAPO-34 catalysts and their use in selective catalytic reduction of NO with NH3

Ge Li1, Baodong Wang1*, Qi Sun*, Wayne Qiang Xu*, Ziran Ma, Hongyan Wang, Daojun Zhang, Jiali Zhou
Green Energy and Environment. 2019, 4 (4): 470-; 
PDF (2396KB) ( 148 ) | Abstract | HTML
 
Green Energy and Environment
Advance online publication (AOP)
Note: The latest papers, published online ahead of print. These online versions are definitive and may be cited using the digital object identifier (DOI).
Green Energy and Environment
 
2019 No.1 No.2 No.3
2018 No.1 No.2 No.3 No.4
2017 No.2 No.1 No.3 No.4
2016 No.1 No.2 No.3

» Biomass-derived porous carbon highly efficient for removal of Pb(II) and Cd(II)
Anqi Wang, Zhikeng Zheng, Ruiqi Li, Di Hu, Yiran Lu, Huixia Luo*, KaiYan* [2019, 4(4): -.] (6)
» Boosting photocatalytic degradation of RhB via interfacial electronic effects between Fe-based ionic liquid and g-C3N4
Xiaowei Li, Bin Wang, Jun Di, Jiexiang Xia*, Wenshuai Zhu*, Huaming Li [2019, 4(2): 206-206.] (4)
» Construction of highly-stable graphene hollow nanospheres and their application in supporting Pt as effective catalysts for oxygen reduction reaction
Huaifang Zhang, Jubing Zhang, Kunhao Liu, Yunqi Zhu, Xiaoyu Qiu*, Dongmei Sun, Yawen Tang* [2019, 4(3): 253-253.] (4)
» Design of ionic liquids as liquid desiccant for an air conditioning system
Haruki Watanabe, Takuro Komura, Ryo Matsumoto, Kenta Ito, Hiroshi Nakayama, Toshiki Nokami, Toshiyuki Itoh* [2019, 4(2): 145-145.] (4)
» Depolymerization of polyamide 6 in hydrophilic ionic liquids
Akio Kamimura*, Yuto Shiramatsu, Takuji Kawamoto [2019, 4(2): 170-170.] (4)
» Removal of gaseous acetic acid using ionic liquid [EMIM][BF4]
Mingli Mu, Jun Cheng, Chengna Dai*, Ning Liu, Zhigang Lei, Yanzhou Ding, Jianjiang Lu [2019, 4(2): 197-197.] (4)
» Catalysis for sustainability
Jun Yang*, Ning Yan* [2019, 4(3): 207-207.] (4)
» Enhanced selective catalytic reduction of NO with NH3 via porous micro-spherical aggregates of Mn-Ce-Fe-Ti mixed oxide nanoparticles
Junqi Tian*, Ke Zhang*, Wei Wang, Fu Wang, Jianming Dan, Shengchao Yang, Jinli Zhang, Bin Dai, Feng Yu* [2019, 4(3): 321-321.] (4)
» Selective production of diethyl maleate from lignin
Buxing Han [2019, 4(4): -.] (4)
» Ionic Liquids in Energy and Environment
Toshiyuki Itoh, Masayoshi Watanabe, Liangnian He [2019, 4(2): 94-94.] (4)
» Ionic liquid/tetraglyme hybrid Mg[TFSI]2 electrolytes for rechargeable Mg batteries
Zheng Ma, Maria Forsyth, Douglas R. MacFarlane, Mega Kar* [2019, 4(2): 153-153.] (3)
» Anion intercalated layered-double-hydroxide structure for efficient photocatalytic NO remove
Wangchen Huo, Tong Cao, Xiaoying Liu, Weina Xu, Biqin Dong, Yuxin Zhang*, Fan Dong* [2019, 4(3): 277-277.] (3)
» Direct conversion of furfural to levulinic acid/ester in dimethoxymethane: Understanding the mechanism for polymerization
Yuewen Shao, Xun Hu*, Zhanming Zhang, Kai Sun, Guanggang Gao, Tao Wei, Shu Zhang, Song Hu, Jun Xiang, Yi Wang* [2019, 4(4): -.] (3)
» Highly efficient catalytic valorization of biomass-derived hexoses and furfuryl alcohol in the presence of polymer-based catalysts
Yangyang Zhang, Xinli Tong*, Linhao Yu, Lingwu Meng, Pengfei Guo, Song Xue [2019, 4(4): -.] (3)
» Scale-up of biomass conversion using 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate as the solvent
Ling Liang, Jipeng Yan, Qian He, Tina Luong, Todd R.Pray, Blake A.Simmons, Ning Sun* [2019, 4(4): -.] (2)
» New solvent blends for post-combustion CO2 capture
Hanna K. Knuutil*, Rune Rennemo, Arlinda F. Ciftja [2019, 4(4): -.] (2)
» Novel synthesis of fly-ash-derived Cu-loaded SAPO-34 catalysts and their use in selective catalytic reduction of NO with NH3
Ge Li1, Baodong Wang1*, Qi Sun*, Wayne Qiang Xu*, Ziran Ma, Hongyan Wang, Daojun Zhang, Jiali Zhou [2019, 4(4): -.] (2)
» Anionic structural effect in liquid–liquid separation of phenol from model oil by choline carboxylate ionic liquids
Zhiyong Li, Ruipeng Li, Xiaoqing Yuan, Yuanchao Pei, Yuling Zhao, Huiyong Wang, Jianji Wang* [2019, 4(2): 138-138.] (2)
» Degradation mechanism of tin phosphide as Na-ion battery negative electrode
Hiroyuki Usui, Yasuhiro Domi, Ryota Yamagami, Hiroki Sakaguchi* [2019, 4(2): 126-126.] (2)
» Electrolyte for lithium protection: From liquid to solid
Xiaohong Wu, Kecheng Pan, Mengmin Jia, Yufei Ren, Hongyan He, Lan Zhang*, SuojiangZhang* [2019, 4(4): -.] (2)
» Redox active ionic liquid as efficient mediator and solvent for visible light-driven B12 catalytic reactions
Hisashi Shimakoshi*, Noriyuki Houfuku, Li Chen, Yoshio Hisaeda* [2019, 4(2): 120-120.] (1)
» Hand-holding and releasing between the anion and cation to change their macroscopic behavior in water
Kosuke Kuroda*, Yumiko Shimada, Kenji Takahashi [2019, 4(2): 130-130.] (1)
» Applications of Lignin-derived catalysts for green synthesis
Yuting Zhu, Zhijing Li, Jinzhu Chen* [2019, 4(3): 244-244.] (1)
» Template-free synthesis of hollow TiO2 nanospheres supported Pt for selective photocatalytic oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde
Hongbing Song*, Zong Liu, Yongjie Wang, Na Zhang, Xiaofei Qu, Kai Guo, Meng Xiao, Hengjun Gai* [2019, 4(3): 286-286.] (1)
» A kinetic model for a single step biodiesel production from a high free fatty acid (FFA) biodiesel feedstock over a solid heteropolyacid catalyst
Aashish Gaurav, Stéphane Dumas, Chau T.Q. Mai, Flora T.T. Ng* [2019, 4(3): 341-341.] (1)
» Bandgap engineering of hierarchical network-like SnIn4S8 microspheres through preparation temperature for excellent photocatalytic performance and high stability
Jie Wang, Min Liu, Mei Wang, Yi Wang, Aiting Zhang, Xiang Zhao, Guisheng Zeng*, Fang Deng* [2019, 4(3): 369-369.] (1)
» Highly Active and Stable Supported Pd catalysts on Ionic Liquid-Functionalized SBA-15 for Suzuki-Miyaura Cross Coupling and Transfer Hydrogenation Reactions
Etty N. Kusumawati, Takehiko Sasaki* [2019, 4(2): 189-189.] (1)
» Computer-aided ionic liquid design for alkane/cycloalkane extractive distillation process
Zhen Song, Xinxin Li, He Chao, Fan Mo, Teng Zhou, Hongye Cheng, Lifang Chen*, Zhiwen Qi* [2019, 4(2): 165-165.] (1)
» One-pot degradation of cellulose into carbon dots and organic acids in its homogeneous aqueous solution
Hui Su, Zhihao Bi, Yong Ni, Lifeng Yan* [2019, 4(4): -.] (1)
» Atomically dispersed Fe atoms anchored on N-doped carbon hollow nanospheres boost the electrocatalytic performance for oxygen reduction reaction
Danye Liu, Dong Chen*, Jun Yang* [2019, 4(3): 209-209.] (1)

» Facile microwave-assisted ionic liquid synthesis of sphere-like BiOBr hollow and porous nanostructures with enhanced photocatalytic performance
Zhigang Chen**, Jie Zeng, Jun Di, Dexiang Zhao, Mengxia Ji, Jiexiang Xia*, Huaming Li*** [2017, 2(2): 133-133.] (1384)
» Applications of metal–organic frameworks for green energy and environment: New advances in adsorptive gas separation, storage and removal
Bin Wang, Lin-Hua Xie*, Xiaoqing Wang, Xiao-Min Liu, Jinping Li*, Jian-Rong Li* [2018, 3(3): 228-228.] (1180)
» Application of deep eutectic solvents in biomass pretreatment and conversion
Yu Chen*, Tiancheng Mu* [2019, 4(2): 115-115.] (1151)
» Comparative assessment of maximum power point tracking procedures for photovoltaic systems
Mohammed Aslam Husain*, Abu Tariq, Salman Hameed, M. Saad Bin Arif, Abhinandan Jain [2017, 2(1): 17-17.] (1043)
» Thermal characterization of bio-based phase changing materials in decorative wood-based panels for thermal energy storage
Damien Mathis*, Pierre Blanchet, Véronic Landry, Philippe Lagière [2019, 4(1): 65-65.] (992)
» Design of ionic liquids as liquid desiccant for an air conditioning system
Haruki Watanabe, Takuro Komura, Ryo Matsumoto, Kenta Ito, Hiroshi Nakayama, Toshiki Nokami, Toshiyuki Itoh* [2019, 4(2): 145-145.] (977)
» A closed-loop process for recycling LiNixCoyMn(1-x-y)O2 from mixed cathode materials of lithium-ion batteries
Rujuan Zheng, Wenhui Wang, Yunkun Dai, Quanxin Ma, Yuanlong Liu, Deying Mu, Ruhong Li, Jie Ren, Changsong Dai* [2017, 2(1): 50-50.] (930)
» NixWO2.72 nanorods as an efficient electrocatalyst for oxygen evolution reaction
Zheng Xi, Adriana Mendoza-Garcia, Huiyuan Zhu, MiaoFang Chi, Dong Su, Daniel P. Erdosy, Junrui Li, Shouheng Sun* [2017, 2(2): 123-123.] (896)
» Metal porphyrin intercalated reduced graphene oxide nanocomposite utilized for electrocatalytic oxygen reduction
Mingyan Wang*, Qing Wang, Wei Zhu, Ying Yang, Huixian Zhou, Fan Zhang, Lihua Zhou, Joselito M. Razal, Gordon G. Wallace, Jun Chen* [2017, 2(3): 293-293.] (855)
» Insights into electrochemical CO2 reduction on tin oxides from first-principles calculations
Siwen Wang, Jiamin Wang, Hongliang Xin* [2017, 2(2): 171-171.] (796)
» FCC coprocessing oil sands heavy gas oil and canola oil. 2. Gasoline hydrocarbon type analysis
Siauw H. Ng*, Nicole E. Heshka*, Cecile Lay, Edward Little, YingZheng, Qiang Wei, Fuchen Ding [2018, 3(3): 301-301.] (766)
» Spectrophotometric determination of the formation constants of Calcium(II) complexes with 1,2-ethylenediamine, 1,3-propanediamine and 1,4-butanediamine in acetonitrile
Jacqueline González González, Mónica Nájera-Lara, Varinia López-Ramírez, Juan Antonio Ramírez-Vázquez, José J.N. Segoviano-Garfias* [2017, 2(1): 57-57.] (762)
» Influence of anions on the adsorption of uranyl on hydroxylated α-SiO2(001): A first-principles study
Hui Wang**, Zhifang Chai, Dongqi Wang* [2017, 2(1): 41-41.] (742)
» Ultra-light and flexible pencil-trace anode for high performance potassium-ion and lithium-ion batteries
Zhixin Tai, Yajie Liu, Qing Zhang, Tengfei Zhou, Zaiping Guo*, Hua Kun Liu, Shi Xue Dou [2017, 2(3): 284-284.] (735)
» Green energy for green future
Sen Zhang, Shaojun Guo [2017, 2(2): 65-65.] (731)
» Recent advances in two-dimensional nanomaterials-based electrochemical sensors for environmental analysis
Shao Su, Shimou Chen*, Chunhai Fan* [2018, 3(2): 106-106.] (719)
» Synthesis and applications of MOF-derived porous nanostructures
Min Hui Yap, Kam Loon Fow*, George Zheng Chen* [2017, 2(3): 245-245.] (718)
» Perspective of energy transfer from light energy into biological energy
Mingjun Xuan, Jie Zhao, Jingxin Shao, Qi Li, Junbai Li* [2017, 2(1): 22-22.] (697)
» Harvesting, sensing and regulating light based on photo-thermal effect of Cu@CuO mesh
Xuan Wu, Jie Xu, George Y. Chen*, Rong Fan, Xiaokong Liu, Haolan Xu* [2017, 2(4): 392-392.] (697)
» Highly efficient cobalt-doped carbon nitride polymers for solvent-free selective oxidation of cyclohexane
Yu Fu, Wangcheng Zhan*, Yanglong Guo, Yun Guo, Yunsong Wang, Guanzhong Lu** [2017, 2(2): 150-150.] (689)
» Co/N-C nanotubes with increased coupling sites by space-confined pyrolysis for high electrocatalytic activity
Jun Yang, Laiquan Li, Hong Yu, Hongbo Geng, Chengchao Li**, Xiaochen Dong* [2017, 2(1): 29-29.] (661)
» An interface-reconstruction effect for rechargeable aluminum battery in ionic liquid electrolyte to enhance cycling performances
Feng Wu, Na Zhu, Ying Bai*, Yaning Gao, Chuan Wu* [2018, 3(1): 77-77.] (657)
» Fabrication of hierarchical MXene-based AuNPs-containing core-shell nanocomposites for high efficient catalysts
Kaikai Li, Tifeng Jiao*, Ruirui Xing, Guodong Zou, Qianran Zhao, Jingxin Zhou, Lexin Zhang, Qiuming Peng* [2018, 3(2): 155-155.] (656)
» Fabrication of CuOx thin-film photocathodes by magnetron reactive sputtering for photoelectrochemical water reduction
Tian Xie, Tao Zheng, Ruiling Wang, Yuyu Bu*, Jin-Ping Ao* [2018, 3(3): 246-246.] (640)
» DMC-grafted cellulose as green-based flocculants for agglomerating fine kaolin particles
Meng Li, Yulong Wang, Xiaobang Hou, Xia Wan, Hui-Ning Xiao* [2018, 3(2): 146-146.] (639)
» Anthraquinone derivative as high-performance anode material for sodium-ion batteries using ether-based electrolytes
Linqin Mu, Yaxiang Lu*, Xiaoyan Wu, Yuejun Ding, Yong-Sheng Hu*, Hong Li, Liquan Chen, Xuejie Huang [2018, 3(1): 70-70.] (633)
» Developing new understanding of photoelectrochemical water splitting via in-situ techniques: A review on recent progress
Jiajie Cen, Qiyuan Wu, Mingzhao Liu**, Alexander Orlov* [2017, 2(2): 111-111.] (604)
» MnO/N-C anode materials for lithium-ion batteries prepared by cotton-templated combustion synthesis
Cheng-Gong Han, Chunyu Zhu*, Yoshitaka Aoki, Hiroki Habazaki, Tomohiro Akiyama [2017, 2(4): 386-386.] (601)
» Amazing long-lived lifetime
Weiwei Zhang, Wei-Hong Zhu* [2017, 2(2): 69-69.] (595)
» Manufactured nanoparticle: A prediction model for understanding PM2.5 toxicity to human
Weiyue Feng, Yuliang Zhao* [2017, 2(1): 4-4.] (585)
扫一扫关注我们